Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Povidon iod 10% (500ml/1 lọ)
1 x 60,900 VND
60,900 VND
Số lượng mua tối đa là 161
60,900 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 60,900 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 60,900 VND

Phiếu ưu đãi

.